DIE VF PLUS IS DAAR OM TE HELP

 

Baie van u ervaar talle probleme met die e-tolstelsel. Vele mens kla dat hulle probleme ervaar terwyl hulle nooit eens op die e-tolpaaie gery het nie.

 
Die VF Plus is bereid om u te help om die probleme by die Nasionale Verbruikerskommissie (NVK) aan te meld. Die NVK het wye magte om te sorg dat SANRAL voldoen aan die Wet op Verbruikersbeskerming (die "Wet"). Talle van die probleme wat u ervaar is 'n blatante verbreking van die Wet, asook die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies en die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde (onderstaande is nie 'n volledige lys van die probleme nie):

 
1. Aanmanings per sms en e-pos gestuur;
 
2. Aanmanings gestuur deur onwettig verkrygde databasisse;
 
3. Geen behoorlike rekeninge wat die oorhoofse hekkostes (soos gery) of BTW aandui nie;
 
4. Aanmanings en rekeninge aan persone wat nooit die paaie gebruik het nie;
 
5. Aanmanings en rekeninge aan persone wat nie oud genoeg is om te bestuur nie;
 
6. Aanmanings en rekeninge aan persone wat nie motors besit nie;
 
7. Die aanbieding van die getolde paaie as 'n ongevraagde produk en diens (vir diegene wat nie e-skyfies het nie);
 
8. Die dwing van gebruikers om e-skyfies aan te koop weens die substantiewe hoër pryse vir diegene wat nie registreer vir e-skyfies nie;
 
9. Verskille in pryse in die tariewe tussen die Afrikaanse en Engelse regulasies; en
 
10. Die dubbel-betaling vereis van diegene wat ander tuie sleep, soos woonwaens en sleepwaens.
 

Die NVK kan vereis dat al die probleme reggestel word. Terwyl u klag by die NVK hangende is mag SANRAL geen regstappe of enige ander stappe teen u neem nie. U hoef dus geensins SANRAL te betaal terwyl u saak aangehoor word nie. Hierbenewens gaan die VF Plus steeds voort met sy hofsaak teen die regering oor die E-Tolwet ten einde dit ongrondwetlik verklaar te kry. Indien ons wen, sal alle reeds betaalde gelde terugbetaalbaar wees.

THE FF PLUS IS THERE TO HELP YOU

 


Many South Africans are experiencing numerous problems with the E-Toll system.  Some people complain about being billed for using the E-Toll roads, even though they have never used these roads.


The FF Plus is willing to help you to lodge a complaint at the National Consumer Commission (NCC). The NCC has extensive powers to ensure that SANRAL comply with the Consumer Protection Act (the “Act”). Many of the problems that you are encountering is not only a blatant violation of the Act, but also a violation of the Electronic Communications Act and the Value Added Tax Act (the following is not a complete list of complaints):


1.    Demand notices send via SMS and/or e-mail;

2.    Issuing demand notices by means of illegally attained databases;

3.    Improper bills that do not reflect the overhead gantry costs (as used) or VAT;

4.    Issuing demand notices and bills to residents that have never used the E-tolled roads;

5.    Issuing demand notices and bills to persons that are too young to have a driver’s license;

6.    Issuing demand notices to people that does not own a motor vehicle;

7.    Presenting E-tolled roads as an unsolicited product and service (for those that do not purchase an e-tag)

8.    Forcing consumers to purchase e-tags on the premises that non e-tag users will pay substantial higher prices than e-tag users;

9.    English and Afrikaans regulations state different gantry rates; and 10.Double payment demands for road users towing trailers, caravans etc.

  
It is within the NCC’s power to demand that all irregularities should be rectified by SANRAL. While the NCC investigates your complaint, SANRAL may not take any legal action – or any other action of any sort – against you. In addition to this, the FF Plus will continue its court case against the government in regards with the E-Toll Act in a bid to declare it unconstitutional. If the court decides in our favor, all money paid to SANRAL must be refunded.