Spacer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Articles

BELANGRIKE VERDERE ADVIES

 

1. Indien SANRAL of enige verkeersowerheid u steeds teister nadat u 'n klag by die NVK ingedien het, laai asseblief die aangehegte verweersbrief af en wys dit aan hulle. Hierdie brief bevestig u regte in terme van die Wet op Verbruikersbeskerming deurdat geen ander persoon of owerheid mag inmeng in 'n saak wat by die NVK ingedien is nie. Enige sodanige inmenging stel 'n misdaad daar.
 
2. Indien u gedreig word met arrestasie, kontak ons onmiddellik by 012 665 1679 ten einde u by te staan. 
HANDVES VAN REGTE:

 
Onthou dat u die volgende regte het:

 
 1. U mag nie gedwing word om 'n e-skyfie te koop nie. E-skyfies is nie wetlik verpligtend nie;
 2. U mag nie gestop of gearresteer word indien u nie 'n e-skyfie besit nie 
 3. SANRAL mag nie rekeninge of aanmanings per sms of e-pos stuur nie.
 4. SANRAL mag nie rekeninge of aanmanings per sms of e-pos stuur verkry uit 'n databasis van 'n ander organisasie nie. U moes ondubbelsinnig ingestem het dat u inligting op die betrokke databasis aan SANRAL verskaf moes gewees het.
 5. SANRAL of enige owerheid mag u nie arresteer of verolg vir uitstaande tolgelde terwyl die Vryheidsfront Plus se hofsaak oor die grondwetlikheid van die E-Tolwet nog hangende is nie en u saak by die NVK dien nie. Indien u gedreig word met arrestasie, wys die verweersbrief aan die beampte of kontak ons onmiddellik by 012 665 1679 ten einde u by te staan.


 
WAT GAAN DIE VF PLUS DOEN?
 

 1. Soos voorheen genoem, gaan ons voort met die hofsaak oor die grondwetlikheid van die E-Tolwet; 
 2. Ons sal ook die volgende oorhoofse argumente by die NVK indien:

 
2.1 Dat die e-tolstelsel saam met die opgegradeerde paaie 'n ongevraagde produk is in terme van die Wet op Verbruikersbeskerming aangesien die paaie alreeds voorheen bestaan het en die publiek nie behoorlik gekonsulteer was alvorens dit opgegradeer is met 'n duur e-tolstelsel as instument van betaling as oogmerk;

 
2.2 Dat SANRAL moet voldoen an die spesifikasies van die Wet op Verbruikersbeskerming ten aansien van rekeninge;

 
2.3 Dat die tariefverskil tussen gewone en e-skyfie gebruikers buitensporig hoog is en 'n wyse is om mense te forseer om e-skyfies aan te skaf - 'n gebruik in stryd met die Wet;

 
2.4 Dat die tariewe moeilik vasstelbaar is aangesien dit bepaal word per oorhoofse e-tolhek en nie per kilometer gery nie.


 
NAVRAE:

 
Indien u enige navrae het, kan dit gerig word aan Adv Anton Alberts by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

FURTHER IMPORTANT ADVICE


1.    Should SANRAL or any traffic authority harass you after submitting a NCC complaint, you can download the attached Rights Letter and show it to them. This letter confirms your rights in terms of the Consumer Protection Act stating that no person or authority may interfere in a case that has been submitted to the NCC. Interfering in such a matter is a criminal offence.

 2.    Should you be threatened with arrest, please contact us immediately at 012 665 1679


*  Download Rights Letter (pdf)

 

BILL OF RIGHTS

 Remember your Rights:


 1.  No person or entity can force you to purchase an e-tag.
 2. You cannot be stopped or arrested for driving without an e-tag.  
 3. SANRAL is not allowed to send bills or demands via SMS or e-mail.
 4. SANRAL may not send SMS’s or e-mails using the contact details generated from other organisations’ databases unless you agreed unambiguously that your personal details/information on the said data basis may be provided to SANRAL.
 5. Neither SANRAL, nor any other authority is allowed to arrest or prosecute you for outstanding payments while the FF Plus’s court case, regarding the constitutionality of the E-toll Act, is still underway and the NCC is investigating your complaint.  Should you be threatened with arrest; show the official the Rights Letter or contact us immediately at 012 665 1679.

 

WHAT WILL THE FF PLUS DO? 

 1. As mentioned previously, the FF Plus will continue with the court case regarding the unconstitutionality of the E-toll Act.
 2.   We will also submit the following overarching complaints to the NCC:
 

2.1  That the upgraded roads and e-tolling system is an unsolicited product in terms of the Consumer Protection Act as the roads were already in existence (before the e-tolling was instituted) and that the public was not properly consulted before the upgrade making use of the e-toll system as expensive payment instrument. 

2.2  That SANRAL should adhere to the Consumer Protection Act in regards with consumer billing. 

2.3  That the excessive rate difference between ordinary users and e-tag users is a means to force the public to purchase e-tags – this practice is in contravention of the law. 

2.4  That it is difficult to determine the rates seeing that rates are determined by a valuation per overhead e-toll gantry and not according to the kilometers travelled.

ENQUIRIES:

 For more information or enquiries contact Advocate Anton Alberts at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright 2014 - The Freedom Front Plus holds copyright on all content on this site